Babcock’s 2-de druk

Wie eenmaal mahjong gespeeld heeft, zal elk ander spel hiervoor in de steek laten.

omslag boekje

De tweede Nederlandse druk van Babcock’s Spelregels voor Mah-Jongg verschijnt in november 1923, ditmaal zonder fouten in de windrichtingen. De geautoriseerde vertaling is van Biang Mee.

Het boekje oogt wat sjieker dan de eerste druk. Het heeft een harde omslag gekregen en het aantal pagina’s is uitgebreid van 16 naar 36. De losse Punten-Tabel is nu opgenomen in het boekje en er werden 7 pagina’s met reclame voor Babcock’s mahjongspellen toegevoegd.

Nieuw is een hoofdstuk gewijd aan de historie van het spel. Volgens dit verhaal stamt mahjong uit de tijd van Confusius. In werkelijkheid bestaat mahjong pas sinds 1864.

Historische Bijzonderheden.

Wat is het? Dit is de algemeene vraag vraag, welke op ieders lippen ligt, die nog met kennis gemaakt heeft met dit betooverende spel.

Mah-Jongg is de naam van een spel – een eeuwenoud Chineesch spel, waarvan al het geheimzinnige en verlokkelijke van het Verre Oosten uitgaat. Dit spel is even betooverend voor den Westerling als de rijke geborduurde, zijden gewaden der Chineesche hovelingen van het verleden.

Sedert de dagen van den grooten wijsgeer, Confucius, werd dit oude, eerwaardige en Koninklijk spel van geslacht op geslacht overgedragen.

Toen het machtige Babylon het geheele Westen beheerschte, eeuwen voor de dagen van het Romeinsche Keizerrijk, betooverde dit wonder-spel de beschaafde Chineezen met het geklik der ivoren steenen en zijn “PUNG” en “CHOW”.

De grootste hinderpaal tot de invoering van dit populaire spel was de onbekendheid met de Chineesche teekens, en toch moest men deze kennen teneinde dit spel te kunnen begrijpen. Bovendien gaven de Chineezen, met de hun eigen zijnde onverschilligheid, zich niet de moeite hun spel voor anderen dan Oosterlingen begrijpelijk te maken, en weinig Westerlingen hadden voldoende kennis van het Chineesch om het spel te leeren en het aan anderen uit te leggen.

Joseph Babcock, een Amerikaan, die een menschenleeftijd onder de Chineezen doorgebracht heeft en, door veel met hen Mah-Jongg te spelen, met al de finesses van het spel zelf goed bekend is geworden, besefte evenwel spoedig, dat Mah-Jongg het grootst denkbare succes zou hebben in Europa en Amerika, waar toch de meeste menschen voorliefde hebben voor een spel, dat niet alleen uit kansen bestaat, doch waarvoor ook geoefendheid en spelinzicht vereischt worden.

De Heer Babcock slaagde er eerst in de niet met het Chineesch bekend zijnde personen de waarde van de Mah-Jonggstukken duidelijk te maken door een cijfer of letter op elken steen te zetten. Daar het spel en de methoden, waarop het in de verschillende deelen van het enorme China gespeeld werd, zeer uiteenloopend waren, legde de Heer Babcock de spelregels van Mah-Jongg, die volgens hem de edelste wijze van spelen aangaven, in een boekje vast – het eerste, dat ooit, in welke taal dan ook, verschenen is.

Dit boekje, hetwelk de Oostersche geheimzinnigheden van het Mah-Jongg spel aan den Westerling ontsluiert, wordt genoemd “BABCOCK’s RED BOOK OF RULES” en een exemplaar hiervan wordt bij elk standaard en echt Mah-Jongg spel bijgevoegd. Deze regels zijn door auteursrecht beschermd.

Onmiddellijk nadat dit boekje verschenen was, werd het Mah-Jongg een manie onder de Engelsch sprekende inwoners van Shanghai. Mah- Jongg bleek zulk een betooverenden invloed in de Oostersche steden uit te oefenen, dat alle andere spelen vergeten werden en het geklik der steenen, vergezeld van de uitroepen: “Pung”, “Chow” en “Mah­Jongg” van de zich in het spel verdiepende spelers, vormden een belangrijk deel van de dagelijksche programma’s der clubs en gezellige bijeenkomsten.

De Beau Monde, steeds bereid om zich over te geven aan iets nieuws, dat evenwel toch omringd werd door het betooverende van de mysterieuze oudheid, bleef zichze1f ook hierin getrouw. Met even weinig zorg als een kind een oud stuk speelgoed wegwerpt om zich met een nieuw spel te vermaken, zoo keerde de Beau Monde het Bridge, en Whist spel den rug toe om met een energie aan het “Pungen”en “Chowen” en “Mah-Jonggen” te gaan, welke ten duidelijkste het enthusiasme in het spel demonstreerde. Sommige personen denken, dat Mah-Jongg een ingewikkeld spel is, maar met behulp van Babcock’s spelregels is het betrekkelijk gemakkelijk te leeren, Toch heeft het onbeperkte mogelijkheden en een vlugge en vindingrijke scherpzinnigheid is noodig om de verschillende moeilijkheden van het spel te overwinnen.

Dat het spel zoo gewild is geworden mag voor een deel toegeschreven worden aan de fraai gegraveerde steenen, welke 144 in getal zijn. De kundige Chineesche ivoor-graveurs hebben het Mah-Jongg spel zoo fraai en kunstig bewerkt, dat het hierdoor alleen reeds een genoegen is het spel te gebruiken. Er is een straat in Shanghai, waarin niets anders. dan werkplaatsen zijn waar de teekens gegraveerd worden op stukken ivoor en de steenen vervolgens op de gepolijste bamboe onderstukken bevestigd worden. Een Mah-Jongg spel zal den gebruiker jaren duren en wordt een werkelijk sieraad voor elk huis.

Iedereen, die eenmaal Mah-Jongg gespeeld heeft, zal elk ander spel hiervoor in den steek laten. De fraaie steenen, het Oostersche waas, dat.het geheele spel omringt en bovenal de vele spel-mogelijkheden, maken Mah-Jongg tot het meest boeiende spel onzer eeuw!